` SPZOZ Grójec
logo
Przetargi aktualnie prowadzone  

Tytuł:
Dostawa karetek dla SPZOZ w Grójcu
Daty: Ogłoszenia: 2007.11.16
Składania: 23.11.2007, godz. 10:00.
Otwarcia:

23.10.2007, godz. 10:30.

- PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dostawa karetek dla SPZOZ w Grójcu

1. Informacje o sposobie uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz) można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, pokój zamówień publicznych w godz. 8.00 - 15.00 lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek wykonawcy, a także można pobrać ją ze strony internetowej zamawiającego: www.szpitalgrojec.pl

2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 karetek.
2.2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 Pzp: kod: 341141221-4; nazwa karetki.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 21 grudnia 2007 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 24 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 roku Nr 87, poz. 605), a także spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp.

5.1. Wykazanie niepodlegania wykonawcy wykluczeniu z postępowania należy dokonać niżej wymienionymi dokumentami w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz:

* W celu potwierdzenia uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia - § 1 ust. 1 rozporządzenia:
1) Krajowy rejestr sądowy firmy lub/i inne odpowiednie dokumenty wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)/jeżeli ofertę składa podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot ten składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 22 i 24 Pzp;

* W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - § 3 ust. 1 rozporządzenia:
3) Oświadczenie o parametrach technicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu - ocena: 0 lub 1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w przypadku załączenia do oferty wszystkich dokumentów wskazanych w pkt 5.1 - potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.

6. Informacje na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania oraz siwz mogą udzielać:
1) Monika Żygłowicz - w zakresie procedury, tel.: 609 65 80 66,
2) Aneta Żywek- w zakresie przedmiotu zamówienia, tel.: 048 664 91 36

Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierować można pisemnie na adres SPZOZ w Grójcu, ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec. Zgodnie z art. 27 Pzp, zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem (na numer podany wyżej), pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną.
8. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. licząc od dnia następnego po terminie składania ofert.
9. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 23 listopada 2007 roku do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego - pokój zamówień publicznych.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2007 roku o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego - pokój zamówień publicznych.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie
UMOWA
SIWZ


WSZYSTKIE MATERIAŁY W FORMACIE *.zip


DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

(24.11.2007)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.) dokonuje następujących zmian:

1) pkt. V. (1) OZNAKOWANIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
W pojeździe ma znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym" oraz ma on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej:
1. Belka sygnalizacyjna z dwoma punktami świetlnymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem "AMBULANS".


2)
pkt. V. (4) OZNAKOWANIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
4. Niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED lub stroboskopowe na wysokości pasa przedniego, umieszczone z przodu.

3)
wykreśla podpunkt 3 (3. Z układem zapobiegającym poślizgowi kół przy ruszaniu, np. ASR,) w pkt XI. UKŁAD HAMULCOWY specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(23.11.2007)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.):
1) wykreśla pkt 7.3 lit. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) zmienia:
a) termin złożenia ofert na 26.11.2007 roku na godz. 10.00;
b) termin otwarcia ofert na 26.11.2007 roku na godz. 10.30;
- miejsce otwarcia i złożenia ofert nie ulega zmianie.

(20.11.2007)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zmienia treść pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego w terminie do 21 grudnia 2007 roku 2 fabrycznie nowych karetek typu R i W wyprodukowanych w 2007 roku - o parametrach określonych w załączniku nr 3 do siwz.

 

 Priligy

http://eimpotencja.pl/priligy.html

Popraw jakość Twojego życia seksualnego i pozbądz się kompleksów!

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Grójcu


ul. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec,

tel. 048 664 91 00
fax.048 664 21 81

więcej telefonów >>

 


CENTRALA SZPITALA

24 godziny na dobę

tel. 048 664 91 00

SZPZOZ w Grójcu świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie, zgodnie z przyjętymi standardami. Realizujemy zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów,