logo
Informacje - Praca

18 kwietnia 2007r

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH W SPZOZ GRÓJEC

SPZOZ w Grójcu ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-organizacyjnych w SPZOZ Grójec.

1.Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące kryteria:
a. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
b. Minimum 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letni staż na stanowisku kierowniczym.

2.Wymagania preferencyjne:
a. Dodatkowe wykształcenie z zarządzania i marketingu.
b. Udział w rozliczeniu funduszy unijnych, krajowych i wojewódzkich.
c. Staż pracy w służbie zdrowia.Opryszczka narządów płciowych

http://choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.htm

Opryszczka nie tylko na ustach? Zlikwiduj wstydliwą dolegliwość skutecznie!

 

 

 

 

 

 

 
3.Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
a. Pisemne zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego.
b. List motywacyjny zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
c. Curriculum vitae z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, osiągnięć zawodowych.
d. Uwierzytelnione odpisy następujących dokumentów:
- odpis dowodu tożsamości
-. dyplom ukończenia wyższej uczelni
-. świadectwo pracy (potwierdzające staż pracy) lub zaświadczenie z aktualnego zakładu pracy potwierdzające staż
e. Oświadczenie o niekaralności.
f. Aktualne zaświadczenie lekarskie.
g. Informację o braku toczących się postępowań karnych wobec Kandydata.
h. Oświadczenie Kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych.
i. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności Kandydata

4.Zgłoszenia Kandydatów powinny być doręczone do SPZOZ w Grójcu ul. Piotra Skargi 10 sekretariat główny Dyrektora Naczelnego, Naczelnego zaklejonych kopertach z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-organizacyjnych" w terminie do dnia 27.04.2007 do godz. 1000.

5.Zgłoszenia Kandydatów po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

6.Otwarcie ofert nastapi w dniu 27.04.2007 o godz. 10:15 .

7.Rozmowy kwalifikacyjne (bez dodatkowego zawiadamiania kandydatów) z Kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w dniu 27.04.2007 o godz. 11:00.

8.O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną poinformowani ustnie po rozmowach kwalifikacyjnych.

9.Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.Rzęsistkowica

http://choroby-weneryczne.pl/rzesistkowica.html

Lecz schorzenie narządów płciowych dokładnie i efektywnie!

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Grójcu


ul. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec,

tel. 048 664 91 00
fax.048 664 21 81

więcej telefonów >>

 

CENTRALA SZPITALA
24 godziny na dobę

tel. 048 664 91 00

SZPZOZ w Grójcu świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie, zgodnie z przyjętymi standardami. Realizujemy zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów,